Viesti studioon

studio@radiopori.fi
Tiistai, 27.
lokakuuta
2020.
Onnittelut -
Lohko

#pori

#radiopori

#pesäkarhut

#some

30.9.2020, 7:31 – päivitetty 30.9.2020, 13:28

Sivistyksen säästöehdotus meni läpi - muutoksia mm. museoiden aukioloon, opetukseen ja kulttuuripalveluihin

Porin sivistyslautakunta päätti hyväksyä tiistaina mittavan, yhteensä 4,4 miljoonan euron säästöesityksen. Päätös syntyi yksimielisesti ja nopealla kaavalla. Sivistyslautakunta koki, ettei tässä vaiheessa prosessia ole järkevää alkaa äänestämään yksi asia kerrallaan. Säästöt etenevät kaupunginjohtajan esityksenä kaupunginhallitukselle ja siitä edelleen kaupunginvaltuustolle. Porissa lautakunnat ovat pakotettuina toimintojensa karsimiseen kaupunginhallituksen nipistäessä rahan määrää ja rajattuaan lomautukset ja irtisanomiset pois säästötoimenpiteistä. Sivistyslautakunta lisäksi toteaa, että sivistystoimiala ei voi kattaa mitään yllättäviä kustannuksia perusturvan tuottavuusohjelmasta.

Tiistain kokouksessa annettuun esitykseen tehtiin vain yksi muutos:
Esittelijä muutti päätösesitystään siten, että hän poisti päätösehdotuksestaan seuraavan kohdan: ”Lisäksi sivistyslautakunta päättää nimetä työryhmän selvittämään Pori Sinfonietan, Porin seudun kansalaisopiston sekä Palmgren-konservatorion toiminnan järjestämisvaihtoehtoja. Työryhmän määräaika on 31.3.2021.”

Talousarvion määrärahakehys ja perusteet

Sivistystoimialan määrärahakehys vuodelle 2021 on -105.508.523 € (muutettu käyttösuunnitelma 2020 -112.090.771 € ). Kehyslisäyksenä on otettu huomioon henkilöstömenojen muutos -749.668 €, vähennetty eläkemenoperusteisen maksun muutos aiheuttamisperiaatteelle 1.615.885 €, säästövelvoite vähennys henkilöstömenoista 2.576.031 €, muu kehyskarsinta 3.000.000 € ja koulutusrahojen siirto HR-yksikölle 140.000 €.

Talousarvioesityksen henkilöstökuluissa on otettu huomioon palkankorotusten vaikutus v. 2021, mikä on 0,9 % sekä organisaatiomuutoksena liikuntapaikkojen hoitajien ja kouluisäntien siirto tekniselle toimialalle. Palvelujen ostoissa ovat muun muassa Palveluliikelaitoksen veloitukset ateria- ja siivouspalveluista, iltapäivätoiminnan ostopalvelut, koulukuljetukset ja kotikuntakorvaukset.

Tarvikeostot on arvioitu vuoden 2020 talousarvion ja kuluvan vuoden toteutumiin perustuen. Avustuksissa ovat kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet sekä palvelusetelimenot. Muut kulut on arvioitu kuluvan vuoden toteutumiin perustuen. Toimintatuotot koostuvat varhaiskasvatuksen ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuista, pääsymaksuista, lukukausi- ja kurssimaksuista, tuista ja avustuksista (hankerahoitus) sekä tilojen käyttömaksuista ja vuokrista. 

Toiminnalliset muutokset

Organisaatiomuutoksena talousarviossa on otettu huomioon liikuntapaikkojen ja kouluisäntien siirtyminen tekniselle toimialalla määrärahoineen ja kustannuksineen. Nuorten ohjaamotoiminta siirtyy elinvoima- ja ympäristötoimialalta sivistystoimialalle vuoden 2021 alusta lukien määrärahoineen. Sen sijaan valtion mahdollista päätöstä oppivelvollisuusiän laajentamisesta ja sen vaikutuksia toimintaan ja kustannuksiin ei talousarviossa ole otettu huomioon. Myöskään joukkoliikenteen mahdollisten reittimuutosten vaikutuksia koulukuljetuksiin ja niistä aiheutuviin kustannuksiin ei ole tässä vaiheessa pystytty arvioimaan.

Edellä mainituilla perusteilla laadittu sivistystoimialan talousarvioesitys ylittää annetun määrärahakehyksen 4,4 miljoonalla eurolla. Talousarvion tasapainottamiseksi on tehty seuraavat säästötoimenpiteet:

Opetusyksikkö yhteensä 1.800.000 € 

Perusopetus:

tuntimäärän muuttaminen valtioneuvoston asetuksen mukaiseen 224 tunnin tasoon nykyisestä 226 tunnista (8/2021 alkaen) 100.000 €        

tuntikehyksen 4% karsinta (8/2021 alkaen) 541.000 € 

koulukohtaisen käyttörahan 15% karsinta (1/2021 alkaen) 228.000 € 

iltapäivätoiminnan maksujen korotus 20 €:lla (8/2021 alkaen): 50.000 € (tulojen lisäys)

koulunkäynnin ohjaajien määrän 32% karsinta 8/2020 verrattuna 8/2021 338.200 €  

toimintamenojen yleinen karsinta: 129.000 € 

oppilaaksiottoalueiden määrittely niin, että koulupiirien rajoilla vuosittain määritellään oppilaan lähikoulu (vaikutusta yksittäisten koulujen tuntikehykseen 8/2021 alkaen): 42.000 €  

Lukiokoulutus 

johtamisjärjestelmän uudistaminen (8/2021 alkaen) 75.000 € 
tuntikehyksen 7% karsinta (8/2021 alkaen) 172.000 € 

koulukohtaisen käyttörahan 15% karsinta (1/2021 alkaen) 14.000 € 

toimintamenojen yleinen karsinta 15.000 € 

Sivistävä koulutus 

kansalaisopiston tuntimäärän karsinta 1000 tuntia: 15.100 €  
kansalaisopiston toimintamenojen yleinen karsinta: 4.000 € 

kesäyliopiston lakkauttaminen: 64.000 € 

Palmgren-konservatorion taiteen perusopetuksen tuntimäärän karsinta 420 tuntia tai vastaavat karsinnat toiminnasta: 6.000 € 

Palmgren-konservatorion toimintamenojen yleinen karsinta: 4.600€ 

taidekoulun taiteen perusopetuksen tuntimäärän karsinta 80 tuntia tai vastaavat karsinnat toiminnasta: 1.100 € 

taidekoulun toimintamenojen yleinen karsinta: 1.000€ 

Varhaiskasvatusyksikkö yhteensä 2.236.000 € 

Tuottavuuden tehostaminen/ käyttöprosentin nosto: 540.000 € 

Mitoituksessa huomioitava hoito- ja kasvatushenkilöstön määrän optimointi suhteessa lasten määrään. Henkilöstön vähennys tulee olemaan vähintään 15 työntekijää vuosittain. 

Muun kuin em. lakisääteisen henkilöstön vähennys lasten määrän vähentyessä. 

Kahden päiväkodinjohtajan palkka: 100.000 € 

10 määräaikaisen lastenhoitajan vähennys varahenkilöstöstä ja kasvun ja oppimisen tukea tarvitsevien lasten avustamisesta: 376.000 € 

Kotihoidon tuen kuntalisän poisto: 570.000 € 

Kuntalisä ollut 75 €/perhe, jos jompikumpi vanhemmista hoitaa lasta kotona.   

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän poisto: 275.000 € 

Kuntalisä ollut 270 €/kk alle 3-vuotias lapsi ja 170 €/kk 3 -vuotias, mutta alle 5-vuotias lapsi.  

Avoimien päiväkotien sulkeminen (8 työntekijää): 280.000 € 

Kesäleikkikenttätoiminnan lakkauttaminen: 25.000 € 

Käyttömenojen leikkaus (mm. osin koulutus, teatterikäynnit, päiväkotien käyttörahat): 70.000 € 

Kulttuuriyksikkö yhteensä 244.256 €

Kirjastopalvelut

Rosenlew-museon ja luontotalo Arkin muuttaminen "tilausmuseoiksi" 1.8.2021 alkaen, (avoinnapidosta) laskennallinen henkilöstösäästö 2021 50.000 €  
Irtisanoutuneen kirjastohoitajan paikan täyttämättä jättäminen 65.000 €
toiminnan säästöt, jotka kohdentuvat palvelujen ostoihin ja aineisto- ja tarvikehankintoihin 55.700 € (aineiston hankinta, ulkomaiset lehdet, kirjastokinon loppuminen)

Pori Sinfonietta: konserttitoiminnan supistaminen, vierailevien kapellimestarien ja solistien sekä konserttikohtaisten avustajien määrän vähentäminen, konserttikohtaisten materiaalikulujen säästöt muun muassa nuottien ostot ja vuokrat  28.950 €

Satakunnan museo:suurin säästö kaikkien yksiköiden (Satakunnan Museo, Rosenlew-museo, Luontotalo Arkki, Rakennuskulttuuritalo Toivo) vaihtuvien näyttelyiden tuotantokuluissa (suunnittelu, rakennus, markkinointi)  20.190 €

Porin taidemuseo: suurin säästö kohdistuu näyttelytoiminnan suunnitteluun (taitelijapalkkiot ja ostopalvelut) 16.250 €

Lasten kulttuurikeskus Kruunupää ja kulttuuritalo Annis: säästö tilapäisen henkilöstön palkkaamisesta ja palveluiden ostoista 8.166 €

Liikunta- ja nuorisoyksikkö yhteensä 61.500 €

Meri-Porin uimahallin aukiolojärjestelyt, vaikutus henkilöstökuluihin 41.000 € 
ostopalveluna toteutettavien testausten ja ohjausten sekä erillisten tapahtumien järjestämisen käyttörahat 5.000 € 
nuorisotiloilla avustavien tuntityöntekijöiden määrän vähentäminen 9.500 € 
nuorisotyössä tarvittavien kalusteiden ja välineiden hankintoihin käytettävien määrärahojen supistaminen 6.000 € 
Yhteiset palvelut -yksikkö yhteensä 72.445 €

palveluiden ja tavaroiden hankintojen karsinta 20.000 €
avustusten karsinta 52.445 €

Edellä lueteltujen toimenpiteiden ja niiden kustannusvaikutusten myötä on sivistystoimialan talousarvioesitys määrärahakehyksen mukainen.  Säästötoimenpiteiden jälkeenkin toimialan talousarvioesitys on määrärahoiltaan tiukka. Valtion budjettiriihen tuloksena toteutetaan oppivelvollisuusiän laajentaminen sekä päivähoitomaksujen alentaminen. On selvää, että sivistystoimialan määrärahakehyksen sisältä toimenpiteiden kustannusvaiktuksia ei kyetä kattamaan vuonna 2021.

Lisäksi henkilöstöä kannustetaan vaihtamaan vapaaehtoisesti lomarahoja vapaaksi. Sivistyslautakunnalle esitetään työryhmän perustamista selvittämään Pori Sinfonietan, Porin seudun kansalaisopiston sekä Palmgren-konservatorion toiminnan järjestämisvaihtoehtoja. Määräaika työtyhmälle olisi 31.3.2021. Irtaimen omaisuuden investointikehys on 700.000 €. Määrärahalla hankitaan 4. ja 7.  luokkalaisten henkilökohtaisia päätelaitteita sekä tehdään yksiköiden kaluston ja laitteiden uus- ja korvaushankintoja.

Uusimmat uutiset

Sisältää kuvanSisältää ääntä
Paikallinen - 27.10.2020, 14:54

Porin teatterin taiteellinen johtaja Christian Lindroos opiskeli teatterikorkeakoulussa 80-luvun lopulla ja päätyi pikkuhiljaa ohjaajaksi. Lindroosilta on nähty vuosien mittaan myös Porissa isoja töitä, kuten Kuninkaan puhe ja Tuntematon sotilas.

Paikallinen - 27.10.2020, 13:21

Nuorten päihteidenkäyttö ja siihen liittyvät lieveilmiöt herättävät huolta Meri-Porissa, kertoo Satakunnan Kansa. Wilman kautta on otettu yhteyttä ainakin Enäjärven koulun ja Meri-Porin yhtenäiskoulun oppilaiden vanhempiin.

Paikallinen - 27.10.2020, 8:31

Porin Porttaalitunneli täyttyy ensi vuonna valolla ja äänellä. Porttaalitunneli sijaitsee Porin kansallisessa kaupunkipuistossa, matkakeskuksen ja ammattikorkeakoulukampuksen alueella.

Paikallinen - 27.10.2020, 7:35

Kulttuuritalo Anniksen taloudellisissa epäselvyyksissä ei ole löytynyt mitään rikokseen viittaavaa esitutkinnassa. Asiasta kertoo Satakunnan Kansa.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 26.10.2020, 14:26

Suomalainen Kirjakauppa ja lemmikkieläintarvikeliike Musti ja Mirri avaavat myymälänsä Kauppakeskus Puuvillaan. Molemmat toimijat avaavat liikkeensä joulukaupan kynnyksellä, kertoo kauppakeskus tiedotteessaan.

Paikallinen - 26.10.2020, 12:59

Porin keskusta-alueella ja Karjarannassa tehdään ensi viikosta alkaen kuitukaapelointitöitä, jotka vaikuttavat alueen jalkakäytävien ja kevyen liikenteen väylien käyttöön. Töiden arvioidaan kestävän noin kuukauden.

Sisältää kuvanSisältää ääntä
Jääkiekko - 26.10.2020, 12:49

Porin Ässät joutui viime viikolla kahdesti kovan paikan eteen; torstaina vieraissa Tappara vei kuitenkin voiton, ja lauantaina kovan työn tehnyt kotijoukkue joutui pettymään kun flow-tilassa kauden aloittanut Rauman Lukko vei paikalliskohtaamisen tylyin 6-1 lukemin.

Paikallinen - 26.10.2020, 8:20

Nuorehko mies kuoli Porin keskusta-alueella sunnuntaina aamuyön tunteina sattuneessa väkivallanteossa, kertoo Satakunnan Kansa.

Paikallinen - 26.10.2020, 8:11

Satasairaalassa on nyt maanantaista alkaen voimassa kasvomaskisuositus sairaalaan suunnitellusti tuleville yli 15-vuotiaille.

Sisältää kuvanSisältää ääntä
Jääkiekko - 24.10.2020, 21:13

Katso tästä Ässät - Lukko pelin highlightsit!

Paikallinen - 24.10.2020, 8:58

Satasairaala ottaa käyttöön kasvomaskisuosituksen suunnitellusti sairaalaan tulevalle yli 15-vuotiaalle potilaalle tai hänen saattajalleen.

Paikallinen - 23.10.2020, 12:10

Porin kaupunki on lunastanut ulosottovirastolta Yyterin Herrainpäivillä sijaitsevan, entisen Outokummun lomakylän maanvuokrasopimuksen sekä alueella sijaitsevat rakennukset. Kaupunki omistaa jo alueen maapohjan. Maanvuokrasopimuksen ja rakennusten lunastushinta on 150 000 euroa

Sisältää kuvan
Paikallinen - 23.10.2020, 10:00

Yyterin kehittämisen askelmerkit seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi määrittävä kasvuohjelma on valmistunut. Kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on lisätä Yyterin houkuttelevuutta, tunnistettavuutta, yleisilmettä ja käytännön toimivuutta kaikkina vuodenaikoina.

Paikallinen - 23.10.2020, 8:17

Lyhytikäiseksi jääneen anniskeluravintolan taustalla toimineita henkilöitä epäillään talousrikoksista. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa.

Sisältää kuvanSisältää ääntä
Jääkiekko - 22.10.2020, 21:31

Hakametsän illassa nähtiin maaleja jopa kahdeksan kappaletta, joista kotijoukkue Tappara laukoi viisi. Ässien maalintekijöinä Niko Kivelä, Jakob Stenqvist ja Otto Kivenmäki.

Kuuntele ottelun kohokohdat nuotin kuvasta. 

Paikallinen - 22.10.2020, 15:28

Porissa on vajaan viikon aikana tapahtunut kolme kuolemantapausta, jotka ovat poliisille tulleiden tietojen perusteella aiheuttaneet jonkin verran huhupuheita ja huolta kansalaisten keskuudessa.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 22.10.2020, 10:36

Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen esitteli ehdotuksensa ensi vuoden talousarvioksi tänään. Porin kaupungin vuoden 2021 talousarvioehdotus on tulokseltaan noin 5 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Paikallinen - 22.10.2020, 9:43

Satakuntalaiset kansanedustajat Matias Marttinen ja Petri Huru esittävät valtatie 8:n nelikaistaistamisen suunnittelun käynnistämistä Porin ja Rauman välillä.

Paikallinen - 22.10.2020, 7:54

Venatorin tuotantolaitoksen muuntamotiloissa Porin Titaanitiellä syttyi pieni palon alku yöllä kello kahden jälkeen. Palokunta kävi paikalla varmistassa ettei palo leviäisi rakenteisiin. Tapahtuneesta ei koitunut henkilövahinkoja.

Paikallinen - 22.10.2020, 7:53

Satakunnan Kansa on selvittänyt pientaloasujan sähkönsiirtohintojen nousua viimeisten kymmenen vuoden ajalta.